Sualti Arkeolojisi

Su Altında Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlığı Bulunan Bölgelerde Turizm ve Sportif Amaçlı Dalış Alanlarının Belirlenmesi Yönetmeliğin amacı;

“Su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlığı bulunan bölgelerden, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen yerlerde yapılacak turizm ve sportif amaçlı dalışlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

Su Altı Koruma Komisyonunun kuruluşu

Su altındaki Kültür ve Tabiat Varlığı bulunan bölgeler içerisinde turizm ve sportif amaçlı dalış alanı belirlenmesi yönündeki talepleri değerlendirmek üzere Su Altı Koruma Komisyonu kurulacak.

Su Altı Koruma Komisyonu aşağıda sayılan yedi daimi üyeden oluşturulacak:

  1. Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakan Yardımcısı.
  2. Genel Müdür.
  3. Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü.
  4. Genel Müdürlük Kazılar Dairesi Başkanı.
  5. Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Deniz Turizmi Dairesi Başkanı.
  6. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü.
  7. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından görevlendirilecek bir üye.

Su altı Koruma Komisyonunun başkanlığını Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakan Yardımcısı, başkan yardımcısı ise Genel Müdür olarak görev yapacak.Kekova

Su Altı Koruma Komisyonunun görevleri

Yönetmeliğe göre Su Altı Koruma Komisyonunun görev ve yetkileri ise şu şekilde tanımlanmış.:

Su altı koruma bölgelerinde, turizm ve sportif amaçlı dalış alanlarının belirlenmesi hakkında karar vermek.

Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlere ilişkin olarak uygulamadan doğan sorunlar hakkında koruma bölge kurulu kararlarını da dikkate alarak görüş vermek.

Su altı koruma bölgeleri dışında korunması gerekli su altı kültür varlıklarının tespiti halinde bölgedeki ilgili idari merciler ile koordinasyon sağlayarak kültür varlıklarının korunmasına yönelik gerekli tedbirleri aldırmak.

Su altı koruma bölgelerinde su altında bulunan kültür varlıklarının ziyarete açılmasına yönelik olarak su altı ören yeri, su altı parkı veya arkeopark gibi uygulamalara ilişkin Bakanlıkça hazırlanan veya hazırlatılan projeleri değerlendirip görüş vermek.

Su Altı Koruma Komisyonunun çalışma usul ve esasları

Su Altı Koruma Komisyonunun sekretarya hizmetleri Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek. Su Altı Koruma Komisyonu Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde toplantıya çağrılır. Komisyonun toplantı gündemi Genel Müdürlükçe hazırlanır. Su Altı Koruma Komisyonu üye tam sayısı ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır, çekimser oy kullanılamaz.

Gündemdeki konu ile kişisel veya üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dahil) kan veya sıhri hısımları açısından ilişkisi veya menfaati olan üye bu konunun değerlendirilmesi sırasında Su Altı Koruma Komisyonu toplantısına katılamaz ve oy kullanamaz.

Gündemdeki konu ile ilgili olarak, gerekli görülmesi halinde toplantıya Bakanlık dışından ilgili diğer kurum veya kuruluşlardan da katılımcı çağrılarak bilgisine başvurulabilir.

Gündemdeki su altı koruma bölgesi ile ilgili arkeolojik kazı veya araştırmalara başkanlık yapmış bilim insanları toplantılara çağrılarak bilgisine başvurulabilir.

Gündemdeki konunun niteliğine göre oy hakkı olmamak kaydıyla toplantıya ilgili koruma bölge kurulu müdürü ve ilgili müze müdürü de çağrılabilir.

Su Altı Koruma Komisyonu yerinde inceleme çalışmalarına eşlik edebilir, gerekli görmesi halinde toplantılarını gündem konusu bölgede gerçekleştirebilir.

Su Altı Koruma Komisyonu toplantısında alınacak kararlar, toplantı sonunda başkan ve üyelerce imzalanır ve Bakanlık Makamının onayına sunulur. Onaylanan kararlar resmî yazışma usullerine göre Genel Müdürlükçe ilgili yerlere bildirilir.

Su Altı Koruma Bölgelerinde Turizm ve Sportif Amaçlı Dalış Alanlarının Belirlenmesi, Su Altı Görüntüleme, Film ve Fotoğraf Çekimleri

Su altı koruma bölgelerinde turizm ve sportif amaçlı dalış alanlarının belirlenmesi

Su altı koruma bölgelerinde turizm ve sportif amaçlı dalış alanı belirlenmesi ile ilgili olarak sunulan öneriler hakkında Su Altı Koruma Komisyonunca aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirme yapılır:

a) Su altı koruma bölgesinde dalış alanı belirlenebilmesi için başvuru yapılan alan ve çevresinde her yönden 100 metre mesafe içinde Genel Müdürlükçe oluşturulacak bir ekibe su altı incelemesi yaptırılır.

İncelemelerde, su altında görünür kültür varlığı bulunup bulunmadığı, komşu kara kesimindeki sit alanı varlığı, su altında korunması gerekli kültür varlığına olan mesafe, yapılacak olan dalışların deniz tabanındaki kültür varlıklarına olası etkileri ve genel koruma ilkeleri göz önüne alınarak rapor hazırlanır.

b) Hazırlanan rapor içeriğinde, su altı koruma bölgesinin yeri ve genel tanımı, sit ve mülkiyet durumu, varsa yürürlükteki plan kararları, koruma bölge kurulu kararları ve yargı kararları ile gerekçeli görüşlere ve önerilere yer verilir.

Raporun hazırlanma tarihi, isim, imza, rapor eklerinin listesi, raporu destekleyen belgeler ve uygun ölçekli bir harita, plan ya da kroki ile varsa diğer ilgili belgeler rapora eklenir.

c) Hazırlanan rapor ve varsa ilgili kurumların görüşleri, Su Altı Koruma Komisyonunun gündemine alınmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.

ç) Su altı koruma bölgelerinde rekreasyon ve su sporlarına yönelik inşai faaliyet içermeyen turizm amaçlı duba, şamandıra, tonoz ve benzeri uygulamalara ilişkin talepler de Genel Müdürlükçe oluşturulacak ekibe yaptırılacak.

Yapılacak su altı incelemesi sonucuna göre Su Altı Koruma Komisyonu tarafından değerlendirilecek.

Değerlendirme neticesi, Komisyonda bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi vasıtasıyla Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığına bildirilir.

(2) Bu madde kapsamında talep edilen uygulamaların yapılacağı alanda su altı koruma bölgesi ile sit alanlarının çakışması halinde ilgili koruma bölge kurulunun veya Ç.Ş.Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun görüşü alınır.

(3) Yapılan inceleme sonucunda, tespit ve tescil işlemine gerek görülmesi halinde,  alanın önerilen koruma statüsü Genel Müdür’çe değerlendirilmek üzere ilgili koruma bölge kuruluna bildirilir.

(4) Su altı komisyonu kararları Bakanlık Makamınca onaylanarak yürürlüğe girer.

(5) Su altı komisyonunun turizm ve sportif amaçlı dalış alanı belirlenmesine ilişkin kararları Bakanlığın internet sayfasında duyurulur.

Sualti Arkeolojisi

Su altı görüntüleme, film ve fotoğraf çekimleri

Bakanlıkça dalışa izin verilen alanlarda, yapılacak sualtı görüntüleme, film ve fotoğraf çekimi talepleri Genel Müdürlükçe değerlendirilecek.

Askerî yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde yapılacak turizm ve sportif amaçlı dalışlar

Askerî yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde oluşturulmak istenen turizm ve sportif amaçlı dalış alanlarının belirlenmesi veya bu alanlarda yapılacak uygulamalar hakkındaki talep ve önerilerin Su Altı Koruma Komisyonu gündemine alınabilmesi için Milli Savunma Bakanlığından uygun görüş alınması zorunlu.

Sualtı Kültür ve Mirası

 

 

 

 

 

 

 

 

Milli Savunma Bakanlığınca uygun görüş verilen konuların değerlendirildiği Sualtı Koruma Komisyonu toplantılarına MS Bakanlığını temsilen bir yetkilinin katılımı da sağlanacak.

Yönetmelik Resmi Gaqzete’de yayınlandı ve yürürlüğe girdi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin